Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản cần chú ý

Nhà nước quản lý bằng rào cản là mục đích sử dụng: trong đó quy định rõ đất nhà nước, đất đô thị hay đất công nghiệp, nghiêm cấm việc chuyển

Nhà nước quản lý thông qua can thiệp trực tiếp như giá cả, quy định, chính sách, thuế, hoặc các hình thức gián tiếp như tác động thông qua các thị trường khác như thị trường tiền tệ, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, ..

Nhà nước quản lý bằng rào cản là mục đích sử dụng: trong đó quy định rõ đất nhà nước, đất đô thị hay đất công nghiệp, nghiêm cấm việc chuyển đổi mục đích sử dụng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Thị trường Quyền sử dụng đất.

Chính sách pháp luật sẽ tạo hành lang cho sự phát triển của thị trường và nếu chính sách đó không sát với thực tế, không thống nhất và không theo các quy luật của thị trường thì sự phát triển của thị trường Bất động sản sẽ đầy chông gai.

Đô thị hóa càng mạnh, sự phát triển cơ học của dân số càng mạnh thì thị trường Bất động sản sẽ phát triển càng mạnh. Nói đến điều này để dự báo và đón đầu thị trường của các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *